Студија

Меѓу- секторска проценка на улогата едукативните програми за медицинските сестри и компетенциите на медицински сестри во меѓупрофесионална фармацевтска грижа

Icon

Тестирај ја својата компетентност

Icon

Спреди ги своите резултати

Icon

Учествувај во истражувањето на студијата

Драг студент,

Ви благодариме што ја посетивте нашата веб-страница. Оваа веб-страница е дел од научен проект, наречен DeMoPhaC (Развој на модел за улогата на медицинските сестри во меѓупрофесионалната фармацевтска грижа). Последниот дел од студијата е насловен „Евалуација на едукативните програми на медицински сестрински и компетенции на медицински сестри во меѓупрофесионална фармацевтска грижа“. Нејзина цел е да добие увид во тековните наставни програми за едукација на медицински сестри и компетенциите на студентите за фармацевтска грижа. Компарациите се направат во и низ земјите, учесници во студијата. Студијата се спроведува во 14 европски земји, со студенти по сестринство чие ниво на едукација е нивотот кое го стекнале минатата година и се однесува на различни нивоа на медицинско образование на медицинските сестри. Вашите одговори на различните прашања на оваа веб-страница ќе придонесат за подобро разбирање за степенот до кој сегашните образовни програми за медицинска сестра ги подготвуваат студентите да вршат фармацевтска грижа. Можете да посетите неколку делови од веб-страницата, секој со друг фокус. Во рамките на прашањата за познаењето на оваа тема, постоја две нивоа на сложеност. Вие ќе добиете пристап до понапредните нивоа, веднаш штом успеете успешно да одговорите на основните прашања.

Manage cookie preferences

Static cookies

Cookies are small text files that are stored on your computer when you visit a website. This text file stores information, such as your language preference for a website. Read our Cookie Policy.