Μελέτη

Συγχρονική μελέτη αξιολόγησης των προγραμμάτων νοσηλευτικής εκπαίδευσης και των ικανοτήτων φοιτητών νοσηλευτικής στη δι-επαγγελματική φαρμακευτική φροντίδα

Icon

Δοκιμάστε τις ικανότητες σας

Icon

Συνέκρινε τα αποτελέσματά σας

Icon

Συμμετοχή στην έρευνα

Αγαπητέ φοιτητή,

Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας. Αυτός ο ιστότοπος είναι μέρος ενός επιστημονικού έργου, που ονομάζεται DeMoPhaC (DEvelopment of a MOdel for nurses’ role in interprofessional PHArmaceutical Care, Ανάπτυξη ενός Μοντέλου για το ρόλο των νοσηλευτών στη διεπαγγελματική Φαρμακευτική Φροντίδα). Το τμήμα αυτό της μελέτης φέρει τον τίτλο «Η αξιολόγηση των προγραμμάτων νοσηλευτικής εκπαίδευσης και των ικανοτήτων φοιτητών νοσηλευτικής στη διεπαγγελματική φαρμακευτική φροντίδα». Στόχος του είναι η επίγνωση για τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών και για τις γνώσεις των φοιτητών σχετικά με τη φαρμακευτική φροντίδα. Η μελέτη διεξάγεται σε 14 ευρωπαϊκές χώρες με φοιτητές νοσηλευτικής τελευταίου έτους από διαφορετικά επίπεδα νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Οι απαντήσεις σας στις διάφορες ερωτήσεις σε αυτόν τον ιστότοπο θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του βαθμού στον οποίο τα τρέχοντα εκπαιδευτικά νοσηλευτικά προγράμματα προετοιμάζουν τους φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη φαρμακευτική φροντίδα. Θα σας δείξουμε διαφορετικούς τύπους ερωτήσεων. Στις ερωτήσεις γνώσεως υπάρχουν δύο επίπεδα δυσκολίας. Θα έχετε πρόσβαση στα πιο προχωρημένα επίπεδα, μόλις απαντήσετε επιτυχώς στις βασικές ερωτήσεις.

Manage cookie preferences

Static cookies

Cookies are small text files that are stored on your computer when you visit a website. This text file stores information, such as your language preference for a website. Read our Cookie Policy.