Όλα τα ευρήματα του προγράμματος

Ο ρόλος των νοσηλευτών/ τριών στη διαχείριση των φαρμάκων ή στη δι-επαγγελματική φαρμακευτική φροντίδα δεν είναι διαφανής και ποικίλλει μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Παρομοίως, στην εκπαίδευση νοσηλευτών, δεν υπάρχει ξεκάθαρη περιγραφή ειδικών εκβάσεων μάθησης για τη διαχείριση φαρμάκων ή τη φαρμακευτική φροντίδα, και ο οδηγός σπουδών στη φαρμακευτική φροντίδα ποικίλλει σημαντικά. Ο οδηγός σπουδών δεν ταιριάζει με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, των ασθενών και της κοινωνίας. Η ανεπαρκής διαφάνεια και η αναγνώριση του ρόλου των νοσηλευτών, μαζί με τη διεθνή διαφοροποίηση στη νοσηλευτική πρακτική και στην εκπαίδευση νοσηλευτών, έχουν μία μέγιστη επίδραση. Καθυστερεί τη συνεργασία σε διαφορετικά επίπεδα: δι-επαγγελματική συνεργασία στην κλινική πρακτική, δι-εθνική συνεργασία στην έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία στην Ευρώπη, στην κινητικότητα εργασίας των νοσηλευτών. Ως αποτέλεσμα, η ασφάλεια του ασθενή απειλείται, η ανάπτυξη και η καινοτομία επιβραδύνονται και οι προϋπολογισμοί για τη φροντίδα υγείας δεν χρησιμοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. DeMoPhaC (Ανάπτυξη ενός μοντέλου για το ρόλο των νοσηλευτών στη Φαρμακευτική φροντίδα) είναι μία μεγάλης κλίμακας ευρωπαϊκή μελέτη σε 14 χώρες. Σε διάφορα σημεία του προγράμματος έχουμε ερευνήσει το ρόλο των νοσηλευτών στη δι-επαγγελματική φαρμακευτική φροντίδα.

Watch introduction video

Μελέτη 1:

EUPRON: nurses' practice in interprofessional pharmaceutical care in Europe. A cross-sectional survey in 17 countries

Μελέτη 2:

Perspectives about nurses’ role in interprofessional pharmaceutical care across 14 European countries: a qualitative study in pharmacists, physicians and nurses

Μελέτη 3:

Nurses’ responsibilities and tasks in pharmaceutical care: a scoping review

Μελέτη 4:

A competence framework for nurses in pharmaceutical care: a Delphi study

Μελέτη 5:

Cross-sectional evaluation of nurse educational programs and competences of nurse students in interprofessional pharmaceutical care

Γράφημα με τιμή μέσου όρου για κάθε χώρα (14 Χώρες)

Γράφημα με τιμή μέσου όρου για κάθε εκπαιδευτικό επίπεδο

Manage cookie preferences

Static cookies

Cookies are small text files that are stored on your computer when you visit a website. This text file stores information, such as your language preference for a website. Read our Cookie Policy.